Застраховки

Застраховането е дейност, при която се осигурява застрахователно покритие на определен риск.

Между лицето желаещо застраховка и застрахователната компания се сключва договор, по силата на който при настъпване на посочените в него събития/щети застрахователят е задължаен да изплати обезщетение по посочените в договора начин и размер.

Основните видове застраховане са: Общо застраховане и Животозастраховане

Застраховки от раздел Общо застраховане:

1. Автомобилно застраховане:

2. Застраховки на недвижимо имущество:

Застраховки от раздел Животозастраховане:

За получаване на право за извършване на застрахователна дейност е нужен лиценз. Този се издава от Комисията за финансов надзор, държавен орган, чието задължение е да контролира застрахователните дейности. Условията за получаване на лиценз за извършване на застрахователна дейност са посочени в Кодекса за застраховането, основния нормативен акт.